**

m

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ RadioFilopoli.eu

TV

ΓΙΑ ΤΗΝ WEBTV ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ RESTART

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ;;α) Με την ανάδειξη της πολύμορφης κρίσης που διέρχεται η χώρα, πολλοί α­να­ζητούν και τη συμβολή των «πνευματικών αν­θρώπων» στην υπέρβασή της και δι­­καίως. Διότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά ταυτόχρονα ηθική και πνευ­μα­τι­κή.

Και γεννάται εύλογα το ερώτημα: Ποι­οι  είναι πραγματικά «πνευματικοί άν­θρω­ποι»; ΄Οσοι απλώς σκέ­πτο­νται περισσότερο από
τους άλλους; ΄Οσοι διαθέτουν υ­­ψη­λό ε­πίπεδο μόρφωσης; Οι επιστήμονες; Οι εκπαιδευτικοί; ΄Οσοι έχουν τάλαντο να γρά­φουν πάσης φύ­σεως βιβλία; Οι ποιητές; Οι καλλιτέχνες; Οι μουσικοί; Όσοι κα­τέχουν αξιώματα στους κοινωνικούς οργανισμούς και τα «Πνευ­μα­τι­κά Ιδρύματα»; Μήπως κάποιοι υ­ψη­λόβαθμοι κλη­ρι­κοί;


β) Οπωσδήποτε όλοι οι παραπάνω διακονούν την έρευνα, την επιστημονική γνώση, την παιδεία, την τέχνη, τις ηθικές αξίες, την κοινωνία και την εκκλησία. Θυμί­ζουν τα αυ­το­νό­ητα, αλλά ο λόγος τους ή δεν προ­βάλ­λεται ή δεν εισα­κούεται. Μπορεί μά­λιστα και να λοι­δο­ρεί­ται. Να φαί­­νεται βαρύς και ουτοπικός. Το γεγονός αυτό δη­μιουργεί προ­βλη­ματισμό και απορίες. Τι συμβαίνει λοιπόν; Μήπως για να ακουσθούν οι  λόγοι των σοφών χρειάζεται κάποια ησυχία, όπως αναφέρεται στον Εκκλη­σια­στή; (βλ.9,17). Οπότε, μήπως ο σύγχρονος κοινωνικός θόρυβος ακυρώνει τη δυνα­μι­κή τους; Μήπως όμως οι λόγοι των «πνευματικών ανθρώπων» δεν συνο­δεύονται από ανά­­λογο τρόπο ζωής και γίνονται κενολογία; Μήπως ισχύει αυτό που λέ­ει ο λαός μας: «Δά­σκα­λε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις»;

γ) Στα παραπάνω ερωτήματα δεν θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Ο καλοπροαίρετος αναγνώστης ας κάνει τις αναγωγές του. Με αφορμή την σημερινή Κυριακή της Πε­ντη­κοστής και το ευαγγελικό ανάγνωσμα (Ιωάν. 7,37-52,8, 12), θα εστιάσουμε ακροθιγώς την προ­σοχή στη ζωή του Πνεύματος. Διότι η παρουσία του Αγίου Πνεύ­μα­τος καθιστά στην πραγματικότητα τους πνευματικούς ανθρώπους. Κι ό­πως δί­δα­σκε ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, «ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής ζω­ής είναι η από­κτηση του Αγίου Πνεύματος».

δ) Ο αληθινός χριστιανός αποτελείται από σώμα, ψυχή και ΄Αγιο Πνεύμα δι­δά­σκει ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Και πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος στον οποίο ανα­παύεται το Πνεύμα του Θεού. Εκείνος που εκουσίως και συνεργιακά αποδέχεται τις ενέργειές του. Ο άγιος Γρηγόριος Θεολόγος αναφέρει, ότι το ΄Αγιο Πνεύ­μα έχει πλήθος ονομάτων δη­λω­τι­κών των ενεργειών του. Αποκαλείται Πνεύμα Θεού, Πνεύμα Χριστού, νους Χριστού, Πνεύμα υιοθεσίας, ελευθερίας και αληθείας. Κι ακό­μη σύμφω­να με τον προφήτη Ησαΐα (11,3) πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, ισχύος, γνώ­σεως, ευσεβείας και φόβου Θεού.

ε) Συμβολίζεται ακόμη το ΄Αγιο Πνεύμα με πυρ και ύδωρ. Η επιφοίτησή του «εν είδει πυρίνων γλωσσών» στους μαθητές, φανερώνει την «κολα­στική και φω­τι­στι­κή ενέργεια» του αποστολικού κηρύγματος. Το αποστολικό κήρυγμα αφενός κατα­καίει τη δύναμη της κακίας, της αδικίας και της διαφθοράς, ενώ α­φε­τέρου εμπνέει και φωτίζει την οδό της αρετής. Το ΄Αγιο Πνεύμα αποκαλείται και ύ­δωρ. «Εάν τις διψά ερχέσθω προς με και πινέτω», λέει ο Χριστός στο σημερινό ευαγ­γέλιο. Ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέχουν από τις καρδιές, όσων πιστεύουν σε Αυτόν, δηλαδή σοφία θεϊκή και λό­γος αξιόπιστος και αληθινός.

στ) Το νερό αρδεύει την φύση και κάθε ζωϊκός ή φυτικός οργανισμός, χωρίς να αποβάλλει την ιδιότητά του, συντηρείται και αναπτύσσεται. Κατά ανάλογο τρόπο ενεργεί και το Πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους. Κάθε πρόσωπο διατηρεί τα δικά του χαρακτη­ρι­στι­κά, δεχόμενο όμως το θείο φωτισμό παράγει διαφορετικούς πνευ­μα­τι­κούς καρπούς. ΄Ετσι, η ενέργεια του Πνεύματος προξενεί  χαρά, αλ­λά και την κατά Θεόν λύ­πη, χαρά και κατάνυξη, φόβο Θεού και αγάπη. Κυρίως ό­μως ενο­ποι­εί τα διεστώτα. Συμβάλλει στη συμφιλίωση, την καταλλαγή, τη συνεν­νό­ηση και την επι­κοι­νωνία μεταξύ των ανθρώπων.

ζ) Στην υμνολογία της Εκκλησίας η Πεντηκοστή συνδέεται με τον πύργο της Βα­­βέλ. Εκεί οι άν­θρω­ποι πλή­ρω­σαν την αλαζονεία τους με τη σύγχυση των γλωσ­σών. Αντί­θετα με την ε­πιφοί­τηση του Αγίου Πνεύματος καλείται σε ενό­τητα το αν­­θρώ­πινο γένος. Στη Βαβέλ καταδι­κάσθηκε η ασέβεια των ανθρώπων, ενώ στην Πε­ντη­κοστή φωτίσθηκαν οι αγράμματοι αλλά ευσεβείς αλιείς. Ο Γέρων Παΐσιος έλεγε ότι, ενώ σήμερα οι άν­θρω­ποι μα­θαί­νουν με κόπο μια-δυο ξένες γλώσσες, επειδή όμως «οι γλώσ­σες αυτές δεν έχουν καμ­μιά σχέση με τις γλώσσες της Αγίας Πεντηκοστής, ζού­με τη μεγαλύτερη Βα­βυ­λωνία». Για τη συνεννόηση, τη συμφωνία και την αρμονία στην κοινωνία χρει­άζεται να καλλιεργούμε την γλωσσοπυρσόμορφη χάρη του Πνεύ­μα­τος, η οποία καθιστά τους αν­θρώ­πους πνευ­μα­τι­κούς.

(Δημοσιεύτηκε στην  εφ. «Μακεδονία της Κυριακής», 23.5.2010)

1

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
περισσότερα >>> περισσότερα >>> περισσότερα >>>

***
ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΔΙΔΑΧΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
περισσότερα >>> περισσότερα >>> περισσότερα >>>

5

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ
περισσότερα >>> περισσότερα >>> περισσότερα >>>

***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
περισσότερα >>> περισσότερα >>> περισσότερα >>>

g

ΚΥΠΡΟΣ περισσότερα >>>

ΚΥΠΡΟΣ 1974 περισσότερα >>>

3

ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ - ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ -
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ
 
ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ >>>   ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΟΤΙ... >>>   ΔΙΑΦΟΡΑ >>>  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ >>>   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ >>> ΚΟΙΝΩΝΙΑ >>>  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ >>>   ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΑΚΟΜΗ >>>   ΠΟΛΙΤΟΛΟΓΙΑ >>>  
ΘΕΩΡΙΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ >>>   ΥΓΕΙΑ >>>   ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ >>>  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ>>>   ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ >>> ΒΙΝΤΕΟ >>>

MHNIAIA ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ FILOPOLI.GR

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ...
ΠΕΟΦ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΙΣΑΑΚ-ΣΟΛΩΜΟΥ

FB-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ