ΠΩΣ Η ΑΘΕΪΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ;

Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ συνοδικοῦ τµήµατος σὲ θέµατα σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τῆς κοινωνίας, πρωθιερέας ΒσέβολοντΤσάπλιν δήλωσε «Οἱ ἑταῖροι µαςἀπὸ τὶς δυτικὲς χῶρες προσπαθοῦννὰ µᾶς περάσουν τὴν ἰδέα τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κράτους ποὺ διαµορφώθηκε σὲ µερικὲςἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου Ἀνθρώπινων ∆ικαιωµάτων.

∆ὲν µποροῦµε νὰ µὴ βλέπουµε ὅτι αὐτὴ ἡ ἰδέα ἀποδυναµώνει τὸ κράτος καὶ τὴν κοινωνία». (briefingnews.gr16.07.2015).
Ἡ ἀθεΐα προασπίζει τὸ μοντέλο τοῦ οὐδετέρου κράτους, ἂν και κατὰ βάθος ἐπιθυμεῖ τὸν παντελῆ ἐξοβελισμὸν τῆς πίστεως. Προκάλυψις εἰς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ δῆθεν ἀνάγκη προσαρμογῆς εἰς πολυπολιτισμικοῦ τύπου κοινωνίαν. Ποῦ ὁδηγεῖ αὐτό;
«Οἱ πολυπολιτισµικές: πολυφυλετικὲς – πολυθρησκευτικές, πολυεθνικὲς κοινωνίες εἶναι συνονθύλευµα καὶ συµφυρµὸς ἀνθρώπων διαφορετικοῦ πολιτισµοῦ, φυλῆς, θρησκείας καὶ ἐθνότητας, χωρὶς ἕνα κοινὸ συνεκτικὸ κρίκο, ἐκτός τῆς ἀγορᾶς. Τὸ „µωσαϊκὸ“ αὐτὸ ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλει ὁ ἀδηφάγος καπιταλισµὸς – ἰµπεριαλισµός, µὲ σκοπὸ τὴν ἐπικράτηση τῆς διαβόητης παγκοσµιοποίησης. Θὰ ἦταν λάθος νὰ πιστεύουµε ὅτι τὸ µοντέλο τοῦ πολυπολιτισµοῦ τὸ προωθεῖ ἡ λεγόµενη ἀριστερά, λόγῳ ἰδεολογίας (ὅλοι ἀδέλφια εἴµαστε). Τὸ µοντέλο αὐτὸπροωθεῖται ὡς πολιτιστικὸ ὅπλο,µαζὶ µὲ τὴν παγκοσµιοποίηση, τὸ καπιταλιστικὸ σύστηµα, µὲ τοὺς πολιτικούς του ἐκπροσώπους στὴν Ἑλλάδα Ἁπλῶς ἡ ἀριστερὰ ἢ πιὸ σωστὰ ἕνα µεγάλο κοµµάτι της λόγῳ τῆς παρωχηµένης, µονολιθικῆς, δογµατικῆς καὶ ἀντιµαρξιστικῆς στὴν οὐσία της ἰδεοληψίαςταυτίζεται ἀπὸ ἄλλη ἀφετηρία µὲ τὴν στρατηγική τῆς Νέας Τάξης, ὑπηρετώντας ἑκὼν ἄκων τὰ συµφέροντά της. Θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουµε ὅτι τόσο ἡ λεγόµενη «ἀνανεωτικὴ» ἢ ἄλλα τµήµατα τῆς Ἀριστερᾶς, ὅσο καὶ ἡ «ἐκσυγχρονιστικὴ» δεξιὰ καὶ κεντροδεξιὰ ἀπὸ διαφορετικὲς ἀφετηρίες, ἀλλὰ σὲ µία ἑνιαία κατεύθυνση, εἶναι δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου συστήµατος». (berlin-athen.eu10.6.2015).
Ἐν κατακλεῖδι, φανερώνεται ὅτι ἡ μασονία τῆς κεντροδεξιᾶς καὶ ἡ ἀθεΐα τῆς ψευδοαριστερᾶς ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιο σχέδιον, ἐξυπηρετοῦντὰ ἴδια συμφέροντα καὶ κατευθύνουν τὴν Χώραν εἰς τὴν πλήρη εὐρωπαϊκὴν ὑποδούλωσιν, εἰς τὸν θρησκευτικόν της ἀποχρωματισμὸν καὶ εἰς τὴν ἐξάλειψιν τοῦ ἑλληνισμοῦ.
 

-aktinesblogspot-

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.